การคัดแยกและการศึกษาสภาวะในการผลิตไขมัน DHA ของสาหร่าย Schizochytrium sp. ที่คัดแยกจากป่าชายเลนบริเวณสถานีวิจัยและพัฒนาชายฝั่งอันดามัน