การสังเคราะห์วัสดุคาร์บอนที่มีรูพรุนในระดับนาโนที่ถูกเจือด้วยธาตุไนโตรเจนและออกซิเจนเพื่อเป็นตัวรองรับโลหะเหล็กและโคบอล์ตเพื่อประยุกต์ใช้เป็นขั้วเคาน์เตอร์อิเล็กโทรดในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสง