การจัดการและประเมินการใช้ประโยชน์มันสำปะหลังชนิดไม่มีอะมิโลสเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม

Publish Year International Journal 1
2019 exนางสาวโรสลาวาตี โตะแอ, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์, inดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, exดร.สุนีย์ โชตินีรนาท, exนางสาวรุ่งทิวา วันสุขศรี, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, "Outstanding Characteristics of Thai non-GM Bred Waxy Cassava Starches Compared with Normal Cassava Starch, Waxy Cereal Starches and Stabilized Cassava Starches", Plants, ปีที่ 8, ฉบับที่ 11, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2019, หน้า 1-14
Publish Year International Conference 1
2017 exดรงสุนีย์ โชตินีรนาท, exนายภัควัฒน์ เลาคา, exนายนิติ เติมเวชศยานนท์, exนายชูเกียรติ กิจคุณาเสถียร, exดร.ศิริธร เลิศพานิช, exนายสิทธิโชค วัลลภาทิตย์, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exนางสาวธิดารัตน์ มากมูล, exดร.ชัยวุฒิ กมลพิลาส, exดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, "Comparative properties of stabilized, crosslinked waxy cassava and waxy corn starches", Starch Update 2017 : The 9th International Conference of Starch Technology , 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย