การสร้างเคาเตอร์อิเลคโทรดแบบพ่นเคลือบสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง

Publish Year International Conference 2
2014 inดร.วีรมลล์ ไวลิขิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพจมาน กลีบทอง, exกุลธิดา สุวรรณพุฒ, "การศึกษาการใช้แพลตตินั่มนาโนกับโพลีเมอร์นำไฟฟ้า PEDOY:PSS เพื่อใช้แทนที่แพลตตินั่มเคาเตอร์อิเล็กโทรดใน DSSC", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 8 - 9 ธันวาคม 2014, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2012 inดร.วีรมลล์ ไวลิขิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLei Angeli S. Morenos, exToshi Nagata, exKoichiro Mitsuke, "Pt-nanoparticles with PEEDOT:PSS - a mixture conductive to being an effective replacement for Pt counter-elelctrdes in DSSC.", S-PolyMat 2012 Rolduc Polymer Meetings ZSustainable POLYMER MATERIALS, 20 พฤษภาคม 2012 - 23 พฤษภาคม 2013, ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์