การวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มเลี้ยงไหมอีรี่โดยใช้เทคโนโลยีสะอาด

Publish Year National Journal 1
2012 inดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, inนางอุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางนิตยา มหาไชยวงศ์, "ไหมอีรี่ เส้นทางสู่อุตสาหกรรมผ่านการวิจัยและพัฒนา", วารสารกีฏและสัตววิทยา, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 60-67
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, "การพัฒนาไหมอีรี่ในประเทศไทย", 2013 International Textiles & Costumes Congress, 29 ตุลาคม 2014, นครปฐม ประเทศไทย