การใช้ฟลาวมันสำปะหลังเพื่อผลิตฟิล์มย่อยสลายได้เพื่อการใช้งานทางการเกษตร

Publish Year National Conference 1
2013 exดร.สุนีย์ โชตินีรนาท, exดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ , exดร.จักรพล สุนทรวราภาส , exนายนิติ เติมเวศชยานนท์, exนายชูเกียรติ กิจคุณาเสถียร , inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inนายประภาส ช่างเหล็ก, exน.ส.ศรัณยา ศรีรัตนะ , "การใช้ฟลาวมันสำปะหลังเพื่อผลิตฟิล์มย่อยสลายได้เพื่อการใช้งานทางการเกษตร", การประชุมวิชาการประจำปี 2556 สวทช. (NAC 2013) ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานวิจัยมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ 2555, 3 เมษายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย