การต้านแองจิโอเทนซิน I คอนเวิร์ทติ้งเอนไซม์ของโปรตีนไฮโดรไลเซตชนิดผงแห้ง ที่ผลิตจากเนื้ออกไก่ด้วยปฏิกิริยาย่อยสลายพันธะด้วยเอนไซม์