การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือการแปรรูปปลาทูนา