ระยะทางที่เหมาะสมของการบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนในท่อส่งน้้ำเสียก่อนปล่อยสู่บ่อบำบัด

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.สตรีไทย พุ่มไม้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, "ระยะทางที่เหมาะสมของการบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนในท่อส่งน้ำเสียก่อนปล่อยสู่บ่อบำบัด", International Journal of Environmental Science and Development, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, เมษายน 2013
Publish Year International Conference 1
2013 inดร.สตรีไทย พุ่มไม้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, exSaowalak Boonmang, exChatri Nimpee, "ระยะทางที่เหมาะสมของการบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนในท่อส่งน้ำเสียก่อนปล่อยสู่บ่อบำบัด", 2013 APCBEES Macau Conferences , 17 มีนาคม 2013 - 18 มกราคม 2014, Macau สาธารณรัฐประชาชนจีน