การพัฒนาระบบการเก็บและจัดการข้อมูลเพื่อวางแผนการผลิตในโซ่อุปทานเกษตรอินทรีย์

Publish Year National Conference 1
2014 exนายพชรวัฒน์ เผือกขาว, inดร.ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวางแผนการขนส่งและการผลิตของเกษตรอินทรีย์", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 ธันวาคม 2014 - 9 กรกฎาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย