ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนนิคมการเกษตร ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา