การจัดการจราจรข้อมูลในเครือข่ายไอพี ด้วยวิธี Branch Exchange

Publish Year National Journal 1
2014 inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, exทิชากร สำรองทรัพย์ , "การจัดการการจราจรข้อมูลบนเครือข่ายโอเอสพีเอฟ ด้วยวิธี Branch Exchange", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 503-511
Publish Year National Conference 1
2014 exสิทธิพร อินทะวงษ์, exณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา, inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, "แอปพลิเคชันไอพีโฟน พร้อมระบบปรับเสียง และ Instant Message บนโทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอยด์", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6 , 30 - 31 พฤษภาคม 2014, เมือง นครปฐม ประเทศไทย