การพัฒนาเส้นใยกัญชงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแยกเส้นใยสิ่งทอโดยเครื่องเค้นเส้นใยธรรมชาติ

Publish Year National Journal 1
2004 inนายวุฒินันท์ คงทัด, exประทุมทอง ไตรรัตน์, "การผลิตกระดาษจากเปลือกกัญชงด้วยมือแบบไทย", วารสารวิจัยและฝึกอบรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, มกราคม - เมษายน 2004, หน้า 73-90