การจัดสรรผิดพลาดและผลิตภาพของปัจจัยการผลิตโดยรวมในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2549

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน, รองศาสตราจารย์, "Misallocation and manufacturing TFP in Thailand", Asian-Pacific Economic Literature, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2014, หน้า 63-76
Publish Year National Conference 1
2014 inดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน, รองศาสตราจารย์, "Misallocation and Manufacturing Total Factor Productivity in Thailand", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย