โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ

Publish Year National Journal 1
2015 exอธิพร ปรียาวงศากุล, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการดัดแปลงโรงจอดรถอาคารพักอาศัยในโครงการบ้านจัดสรรเพื่อศึกษาการใช้พลังงาน", วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 111-124