การฝึกอบรมการใช้ใบมันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์

  • สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2555 (2554-2555)

  • inนายธีระ สมหวัง

  • inนายธีระ สมหวัง

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์