การวิจัยและพัฒนาด้านสรีรวิทยาและสัณฐานวิทยาเพื่อปรับปรุงยางพาราให้ทนแล้ง