การวิเคราะห์เศรษฐกิจการส่งออกผ้าทอไหมและผลิตภัณฑ์ไหมไทย