การศึกษาความสัมพันธ์ของเชื้อจุลินทรีย์ในระหว่างกระบวนการผลิตต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ไส้กรอกคอกเทล