การพัฒนากลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของโรงงานอาหารแปรรูปแห่งที่ 3 อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร