การใช้ประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้จากบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดิน