การศึกษาและพัฒนาระบบติดตั้งอุปกรณ์เฝ้าติดตามสะพานสำหรับสะพานพระราม ๘