การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมการออกแบบถนนทางหลวงด้วยวิธีต่างๆ สำหรับผิวจราจรแบบแอสฟัลต์และผิวทางคอนกรีต