การศึกษาการออกแบบโครงสร้างส่วนบนสำหรับงานสะพานกรมทางหลวงภายใต้สภาพการจราจรปกติ