โครงการสำรวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด