การพยากรณ์ความล้มเหลวของบริษัทจดทะเบียน: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย