โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการหนี้ของเกษตรกรเชิงบูรณาการ

Publish Year National Conference 1
2017 exวรัญญู สกุลสัตยพันธุ์, inดร.นนทร์ วรพาณิชช์, รองศาสตราจารย์, inดร.อัครนันท์ คิดสม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจทำประกันชีวิตประเภทคุ้มครองสินเชื่อธุุรกิจ SMEs กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th NEU National and International Conference 2017) , 21 กรกฎาคม 2017, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย