ศึกษาวิเคราะหฺปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพุทธ กรณีศึกษาพระธรรมสิงหบูราจารย์ (จรัญ ฐิตฺธมฺโม)