เทคโนโลยีการขึ้นรูปในอุตสาหกรรม

Publish Year National Journal 4
2015 inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "การผลิตชึ้นงานด้วยวิธีสเตอริโอลิโทกราฟี", วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 111-125
2013 inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exคันธพจน์ ศรีสถิตย์, exประพัทธิ์ คุ้มปลีวงศ์, "การประยุกต์วิศวกรรมย้อนรอยสำหรับกระบวนการขึ้นรูปและตรวจสอบแม่พิมพ์", วารสารแม่พิมพ์, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2013, หน้า 25-30
2013 inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exประพัทธิ์ คุ้มปลีวงศ์, exคันธพจน์ ศรีสถิตย์, exเลิศ ทองเจือ, "เทคนิคการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกเบื้องต้นเพื่อขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ฉีด", วารสารแม่พิมพ์, ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2013, หน้า 32-36
2013 inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exคันธพจน์ ศรีสถิตย์, exประพันธิ์ คุ้มปลีวงศ์, "สปริงสำหรับงานแม่พิมพ์ (ตอนที่ 1): ข้อมูลเบื้องต้น", วารสารแม่พิมพ์, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2013, หน้า 50-59