โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติทางออนไลน์ของชุมชนคนปลูกผักกินได้

  • โครงการวิจัย GotoKnow.org คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ร่วมกับ ศูนย์สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2557 (2556-2557)

  • inนายขจิต ฝอยทอง, อาจารย์

  • inนายขจิต ฝอยทอง, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี