โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ของสหกรณ์ไทย