การผลิต woodceramics จากเศษเหลือวัสดุปาล์มน้ำมัน

Publish Year International Trademark 1
2020 inดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, อาจารย์, inดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการผลิตวู๊ดเซรามิค (woodceramics) จากลำต้นปาล์ม (Palm Trunk) ทางใบปาล์ม (Palm Fronds) และ กะลาปาล์ม (Palm Shell)", สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และ ม.เกษตรศาสตร์, 2020