การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดสังกะสี ในน้ำเสียด้วยเปลือกหอยเชลล์

Publish Year International Conference 1
2014 exกัลยกร เทียนชัย, inนางสาวเกศริน จันทรสุนทร, อาจารย์, exA.Choeysuppaket, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Sorption od Zn(II) from Aqueous Solution by Amusium Pleuronectes Shell", 6 th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2014, 17 - 19 ธันวาคม 2014, อ เมือง อุดรธานี ประเทศไทย