การสังเคราะห์ฟิล์มพลาสติกจากเมทิลเซลลูโลส

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exK. Teanchai, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Thermal and Structural of Methyl Cellulose", 5th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conferrence 2013, 18 - 20 ธันวาคม 2013, เมือง กาญจนบุรี ประเทศไทย