การปรับปรุงคุณสมบัติบางประการของฟิล์มไคโตซาน : กรณีศึกษาผงเปลือกไข่

  • เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

  • โครงการเดี่ยว

  • 2556 (2556-2557)

  • อนุสรณ์ มนตรี

  • exอนุสรณ์ มนตรี,inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Conference 1
2013 exกัลยกร เทียนชัย, exKeerati Kirdsiri, exJakrapong kaewkhao, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Comparing Thermal Transformation of Crystalline in Calcium carbonate Structural", The 2nd Annual PSU PHUKET International Conference 2013, 14 - 15 พฤศจิกายน 2013, กระทู้ ภูเก็ต ประเทศไทย