การป้องกันระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมจังหวัีดนนทบุรี จากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมและการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมือง

Publish Year National Journal 2
2015 inดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์, "กลไกการสร้างความปลอดภัยในการอยู่ร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายของชุมชนย่านเก่า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร", วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 27-38
2015 exอำนาจ จำรัสจรุงผล, inดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของการพัฒนาเมืองต่อการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวภาคการเกษตร กรณีศึกษาคลองอ้อมนนท์ จังหวัดนนทบุรี", วารสารหน้าจั่ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 29, ฉบับที่ 29, มกราคม - ธันวาคม 2015, หน้า 8-22