สภาวะเครียดจากการเกิดออกซิเดชั่นของ closidium perfringens และการประยุกต์ใช้สารออกซิไดส์ในกระบวนการล้างเพื่อลดจำนวนเซลล์ของเชื้อ closidium perfringens ในพริกแห้ง

Publish Year International Conference 1
2013 exTassanaudom, U., , inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exC. Jittaprasatsin, exP. Wangroongsarb, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Isolation of Toxigenic Clostridium perfringens Strains from Dried Chilli", 2nd IFSAC 2013 INTERNATIONAL FOOD SAFETY CONFERENCE Food Safety: Critical Dimension of Food Security in Emerging Economies 2nd -3 rd December 2013 Kuala Lumpur, Malaysia , 2 - 3 ธันวาคม 2013, Kuala Lumpur มาเลเซีย