การประยุกต?ใช?เทคโนโลยีฟองก?าซขนาดไมโคร-นาโนเพื่อเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมผักสดส?งออก (กอ.23)

Publish Year International Conference 1
2013 exWanatsanun Wattanasuwakul, , inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, "Development of ,Color Chart for GT-test to determine Pesticide Residues in Vegetables", The 3rd Asia Pacific International Conference on Food Safety October 29-November 1, 2013, 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2013, Taipei ไต้หวัน
Publish Year National Conference 1
2013 exรษิกา สีวิลัย0, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, exสวรรณมนท์ เหล็กเพ็ชร์2, exวฤษณี ปรีชานฤชิตกุล, "การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์แบคทีเรียกลุ่ม coliforms Escherichia coli และ Salmonella spp. ในระหว่างการผลิตผักโหระพาสดส่งออก", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติครั้งที่ 11 จ.เพชรบุรี 22-23 สิงหาคม 2556, 30 สิงหาคม 2013, เพชรบุรี ประเทศไทย