การตรวจวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสีรวมแอลฟา และ บีตา ในน้ำทะเล และ แพลงตอนจากบริเวณอ่าวไทยตอนบน