การคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลสจากลำไส้ปลวกกินไม้และปลวกกินดิน