การศึกษาการติดเชื้อแอบแฝงกลุ่ม Culture-negative bacteria ในสัตว์โดยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบครอบคลุม

Publish Year International Journal 2
2019 inนางสาวทักษอร ดวงอุไร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJarunee Siengsanan-Lamont, exChunyapatt Bumrungpun, inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวลดาวัลย์ อารีวิจิตรตระกูล, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, exStanley G. Fenwick, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, "Identification of uncultured bacteria from abscesses of exotic pet animals using broad-range nested 16S rRNA polymerase chain reaction and Sanger sequencing", Veterinary World, ปีที่ 12, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2019, หน้า 1546-1553
2016 inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, inนายภูดิท มณีสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนิรุตติ์ สุวรรณา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบดินทร์ ติระพัฒน์, exTanhatai Krajarngjang, exAnyamanee Chouybumrung, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exProf. Stanley G. Fenwick, "First detection of Ehrlichia canis in cerebrospinal fluid from a non-thrombocytopenic dog with meningoencephalitis By Broad-Range PCR", Journal of Veterinary Internal Medicine , ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 255-259