ผลของการใช้อาหารหยาบที่แตกต่างกันในการขุนแพะเนื้อ ต่ออัตราการเจริญเติบโตและคุณภาพซาก