การสังเคราะห์และการศึกษาประสิทธิภาพของ Lipophilic Spin Traps ชนิดใหม่ ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของสเตอรอยด์ Pregnenolone และ ฺBMPO โดยใช้เทคนิค EPR