การวิเคราะห์โปรติโอมิกส์ของเซลล์มะเร็งกระดูกของสุนัขและในสุนัขที่ป่วยที่เป็นมะเร็งกระดูก