การศึกษาสมรรถนะการเจริญเติบโต คุณภาพซาก คุณภาพเนื้อ และการให้ไข่ของไก่ดำภูพาน1 และไก่ดำภูพาน2