การศึกษาออกแบบและพัฒนาส่วนผสมคอนกรีตที่มีความคงทนต่อการกัดกร่อนและการแตกร้าวของโครวสร้างหอหล่อเย็น