การวิเคราะห์พลศาสตร์ของรถขนสินค้าเมื่อมีการปรับปรุงระบบกันสะเทือน