การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งจุลินทรีย์ของสเปรย์ระงับกลิ่นปาก (Mouth spray) ที่เตรียมจากพรอพอลิสแหล่งต่างๆ