การศึกษาองค์ประกอบและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนบริเวณอ่าวไทย

Publish Year National Conference 1
2013 exนิรชา สองแก้ว, exปิยวรรณ หัสดี, exศักดิ์ชาย อานุภาพบุญ, inนายธีระพงศ์ ด้วงดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "องค์ประกอบและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนบริเวณอ่าวไทย", ผลการสำรวจทรัพยากรประมงทะเลและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง โยเรือสำรวจซีฟเดค ปี 2556, 11 ธันวาคม 2013 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย