การศึกษาวิเคราะห์ผลการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เรียนด้วยระบบซิงโครนัสและอซิงโครนัส

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.ณัฐกันต์ สุขชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Investigation of English Language Learning in Synchronous (SL) and Asynchronous (ASL) e-Learning", US-China Foreign Language, ปีที่ 2013, ฉบับที่ 4, เมษายน 2013, หน้า 1-6